آمار بازديد


مشخصات فنی دی اریتور

دی اریتور

اکسیژن عامل اصلی خوردگی در تانک ها،لوله ها،پمپ های تغذیه و بدنه بویلرهاو خطوط برگشت بخار مایع شده می باشد.در صورت وجود دی اکسید کربن نیز PHآب کاهش یافته،آب اسیدی شده و نرخ خوردگی افزایش می یابد و از نظر اقتصادی موجب خسارات جبران ناپذیری می گردد.به منظور حذف گازهای خورنده(به خصوص اکسیژن و دی اکسید کربن)از آب تغذیه دیگ های بخار و پیش گرم کردن آب ازدی اریتور استفاده می شود.همچنیناین دستگاه علاوه بر حذف گازهای نامحلول از آب با افزایش درجه حرارت آب تغذیه ورودی تا نقطه جوش موجب افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی شده و از بروز شوک حرارتی در دیگ های بخار جلوگیری می کند.

 

 

 

Vessel water output connection

Over flow   connection

Tower  output connection

Tower  water connection

Tower  steam connection

Vessel steam connection

Vessel dimension(cm)

Capacity(m^3/hr)

Model

length

diameter

thickness

length

diameter

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1

1

1

1000

400

4

1250

1100

1

SG-D-1

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1

1 1/4

1 1/4

1300

400

5

1600

1300

2

SG-D-2

2

1 1/4

2

1

1 1/4

1 1/4

1300

400

5

2000

1400

3

SG-D-3

2

1 1/2

2

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1000

480

5

2500

1400

4

SG-D-4

2 1/2

1 1/2

2

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1250

480

5

2500

1600

5

SG-D-5

2 1/2

1 1/2

2 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1000

630

5

3000

1600

6

SG-D-6

2 1/2

1 1/2

2 1/2

1 1/2

2

2

1000

750

6-8

2500

1900

7

SG-D-7

2 1/2

2

3

1 1/2

2

2

1000

850

6-8

3000

1900

8

SG-D-8

3

2

3

2

2

2 1/2

1000

950

6-8

3750

1900

10

SG-D-10

3

2 1/2

3

2

2

2 1/2

1000

950

6-8

4000

1900

12

SG-D-12

4

2 1/2

5

2 1/2

2 1/2

3

1250

1270

8-10

3750

2350

15

SG-D-15

4

3

5

2 1/2

2 1/2

3

1250

1270

8-10

4000

2350

18

SG-D-18

4

3

5

2 1/2

2 1/2

4

1250

1270

8-10

4500

2350

20

SG-D-20

 

استانداردها
 
جدید ترین خبرها
  • سایت جدید شرکت راه اندازی گردید (ادامه...)
 
جدید ترین محصولات